OTP، راهکار تازه ای برای امنیت

با هدف گســترش خدمات بانکداری الکترونیک و به منظورارتقــای ســطح امنیــت و محرمانگــی داده هــا و همچنین اطمینان بخشــی و جلب اعتماد مشــتریان به ســامانه های الکترونیکی بانــک، برای کاربران ســامانه بانکداری اینترنتی ابزار الکترونیکی لازم جهت تولید رمز یکبار مصرف دســتگاه (OTP) فراهم شــده است. بدین ترتیب تمام مشــتریان حقیقی و حقوقی با مراجعه حضوری به شــعب بانک و ارایه درخواســت کتبی و پرداخت می توانند دستگاه OTP را برای ورود به سامانه اینترنت بانک و همچنین انجام عملیات حساب/کارت تحویل گیرند.

براساس این گزارش، ســرویس راه اندازی شده، امکان تخصیص دستگاه OTP را به هر حساب یا کارت به صورت جداگانه فراهم می سازد. در این صورت درج رمز OTP برای انجام تراکنش برای حساب/کارت مذکور ضروری اســت.

برای فعالسازی دســتگاه OTP لازم اســت پس از روشــن کردن آن، رمز دریافتی از شعبه را وارد دستگاه کرده و سپس با فشــردن کلید شماره ۱ رمز یک بار مصرف نمایش داده میشود. گفتنی است، دستگاه صدور رمز با تغییرات انجام شده به عنوان مجوز ورود به سیستم و همچنین جهت انجام تراکنش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بنابراین از قراردادن آن در اختیار غیر باید اجتناب شــود. ضمن اینکه دستگاه اختصاص داده شده برای مشتریان به صورت انحصاری بوده و قابل اختصاص به شخص دیگر نیست.

بیشتر بخوانید:  بانکداری شخصی و مدیریت مالی خصوصی

 

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی