وام مسکن یکم، بافت فرسوده

حذف شرط خانه اولی بودن برای گیرندگان تسهیلات مسکن یکم در بافتهای فرسوده شهری