مشارکت با سپرده

کاهش نرخ سود مشارکت با سپرده (از محل صندوق مسکن، صندوق ساخت و جوانان) به ۱۷ درصد