مشارکت با سپرده

کاهش نرخ سود مشارکت با سپرده (از محل صندوق مسکن، صندوق ساخت و جوانان) به ۱۷ درصد

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی