پرداخت سهم الشرکه مشارکت در ۵ مرحله

سهم الشرکه های مشارکت حداقل در ۵ مرحله و در هر مرحله فقط ۲۰ درصد مبلغ وام به حساب سازنده واریز خواهد شد.

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی