وام ۲۰ میلیون جعاله

تمدید امکان اخذ وام ۲۰ میلیون جعاله تا ۲۰ میلیون تومان تا پایان آذر ماه