وام مسکن زوجین از محل اوراق

حذف شرط تاریخ عقد (۸۵/۱/۱) جهت اخذ وام مسکن زوجین از محل اوراق