وام زوجین جوانان

زوجینی که هرکدامشان حساب جوانان داشته اند میتوانند با تجمیع امتیازهای حسابهای جوانان خود از وام زوجین جوانان استفاده کنند.

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی