وام زوجین جوانان

زوجینی که هرکدامشان حساب جوانان داشته اند میتوانند با تجمیع امتیازهای حسابهای جوانان خود از وام زوجین جوانان استفاده کنند.