وام زوجین از محل اوراق

حذف شرط ازدواج اول برای دریافت وام زوجین از محل اوراق

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی