وام زوجین از محل اوراق

حذف شرط ازدواج اول برای دریافت وام زوجین از محل اوراق