مشارکت مدنی از محل اوراق

کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی از محل اوراق به ۱۷٫۵درصد