طرح تضمین فروش اقساطی مسکن

حذف شرط ارائه معرفی نامه از کانون انبوه سازان جهت استفاده از طرح تضمین فروش اقساطی مسکن