طرح تضمین فروش اقساطی مسکن

حذف شرط ارائه معرفی نامه از کانون انبوه سازان جهت استفاده از طرح تضمین فروش اقساطی مسکن

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی