نقش شعبه در عصر دیجیتال

نقش شعبه در عصر دیجیتال

نقش شعبه در عصر دیجیتال

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی