امتیاز وام مسکن و روش محاسبه آن

همانگونه که در پست های قبلی اشاره شده با استفاده از سپرده گذاری در حسابهای مخصوص وامی، می توان امتیاز وام مسکن جهت خرید یا ساخت منزل دریافت نمود. این حسابها که به عنوان صندوق پس انداز مسکن شناخته می شوند دارای ۴ دسته هستند:

۱- صندوق پس انداز مسکن (عادی)

۲- صندوق پس انداز مسکن ساخت

۳- صندوق پس انداز مسکن یکم

۴- صندوق پس انداز مسکن جوانان

در تمامی صندوقهای بالا فرد سپرده گذار می تواند در مدتی مشخص و با سرمایه گذاری مبلغی، به امتیاز وام مسکن خود دست پیدا کند.

آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود شیوه محاسبه امتیاز وام مسکن در سه حساب ذکر شده اول می باشد یعنی صندوق های پس انداز عادی، ساخت و یکم. شیوه محاسبه امتیاز وام مسکن جوانان که از سپرده های اندک شکل می گیرد در پستی جداگانه تشریح خواهد شد.

امتیاز وام مسکن در صندوق های مسکن:

امتیاز تسهیلات مسکن به ازای هر شش ماه یک برابر متوسط موجودی حساب محاسبه می گردد.

روش محاسبه امتیاز تسهیلاتی بدین ترتیب است که متوسط موجودی حساب به ازای کمترین مانده در طی روز در نظر گرفته خواهد شد و در قالب فرمول زیر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت:
روش محاسبه امتیاز وام مسکن

بیشتر بخوانید:  انتقال مانده بدهی و تعویض وثیقه یک ملک

کسب حداقل متوسط موجودی تعیین شده طی دو دوره اولیه انتظار،یعنی  یکسال اول، جهت تداوم انجام محاسبات و کسب امتیاز وام مسکن الزامی است و در صورت عدم کسب حداقل متوسط موجودی مورد نیاز با توجه به سقف تسهیلات مورد درخواست، فقط با تغییر مبدأ انجام محاسبات و انتخاب مبدأ جدید و نادیده گرفتن مدت قبل از تاریخ مبدأ جدید و کسب حداقل متوسط موجودی مورد نیاز طی دوره یا دوره های اولیه انتظار بعد از مبدأ جدید، امکان تداوم انجام محاسبات میسر خواهد گردید.

امتیاز تسهیلات مسکن به ازای هر شش ماه یک برابر متوسط موجودی حساب محاسبه می گردد.

مهلت استفاده از سقف تسهیلات متعلقه در صورت برداشت موجودی حساب و کاهش موجودی به کمتر از حداقل تعیین شده پس از کسب امتیاز تسهیلاتی، دو دوره  ۶ماهه (یک سال) می باشد و در صورت عدم استفاده از تسهیلات در مهلت تعیین شده قسمتی از امتیاز تسهیلاتی، از سقف تسهیلات کسر خواهد گردید.

به عبارتی دیگر اگر با سپرده گذاری امتیاز به سقف وام رسیده باشد، تنها می توان به مدت دو دوره یا یکسال موجودی حساب را به کمتر از حداقل موجودی رساند و اگر مدت زمان کاهش موجودی و خالی بودن حساب بیش از یکسال طول بکشد به همان نسبت مدت زمان خالی بودن حساب، امتیاز وام کاهش پیدا خواهد کرد و برای اخذ امتیاز بیشتر وام مجددا باید دوره های بیشتری را منتظر دریافت وام ماند.

بیشتر بخوانید:  اوراق حق تقدم بانک مسکن

بدیهیست که اگر موجودی حساب پس از کسب امتیاز وام مسکن به میزان حداقل موجودی کاهش یابد  به هیچ وجه کمتر از آن نشود، تا مادامی که حداقل موجودی (یعنی ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان یا ۱۰ میلیون تومان یا ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان با توجه به منطقه) در حساب باشد، امتیاز وام ما در بانک مسکن محفوظ خواهد ماند.

 

 

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی