برآورد تقریبی عمر ساختمانها

برآورد تقریبی عمر ساختمانها

برآورد تقریبی عمر ساختمانها

سید مسلم ثابتی

سید مسلم ثابتی

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی