تضمین معاملات فروش اقساطی

طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن

افزایش سقف تسـهیلات بـانکی جهـت افـزایش قـدرت خریـد خریـداران واحـدهای مسـکونی همـواره بـه عنـوان مهمترین و قدیمی ترین راهکار خروج از رکود تلقی می شده است که معمولاً و به خصوص در شرایط فعلـی بـا اسـتدلال افزایش نرخ تورم متعاقب تزریق نقدینگی ناشی از افزایش تسهیلات و ناتوانی شبکه بـانکی از تـأمین منـابع مـالی لازم به سهولت میسر نبوده، همواره با مقاومتهای عدیـده ای مواجـه مـی باشد. تضمین معاملات فروش اقساطی

لـذا در شـرایط رکود فعلی نمیتوان انتظار داشت که مدل های قدیمی برای تأمین مسکن در کشور جواب دهد. بر این اساس باید راهکـار جدیـد به گونه ای طراحی شود که علاوه بر نداشتن تبعات جانبی و یا داشتن حداقل تبعـات، در کمـک بـه خـروج از رکـود حاکم بر بخش مسکن نیز نقش مهمی ایفا نماید.

یکی از راهکارها در این خصوص تضمین انجـام معاملـه بـه صـورت نسیه فیمابین خریدار و فروشنده توسط بانک می باشد. بدین صورت کـه بانـک مسکن بـه عنـوان ضـامن در خریـد و فـروش نسیه بین خریداران و فروشندگان ورود پیدا کرده، اطمینان آنان را تقویت و از این راه موجبـات رونـق در ایـن بخـش را فراهم می نماید که روش اجرایی آن در قالب طرح تضمین معاملات فروش اقساطی ، بدون نیاز بـه اعطـای تسـهیلات بانکی می باشد.

تضمین معاملات فروش اقساطی

در این روش بانک به منظور اطمینان طرفین قرارداد، ضمن قبول عاملیـت وصـول اقسـاط موضـوع معامله ،بـه عنـوان ضامن نیز ایفای نقش نموده، پرداخت اقساط ثمن معامله را تضمین مینماید.

بدین منظور لازم است ابتدا بین خریـدار و فروشنده، مذاکرات و ملاقات هایی به منظور معامله واحد مسکونی و توافق در خصوص قیمت نقدی، قیمت فـروش اقساطی، شرایط معامله و … محقق گردد و سپس ضمن مراجعه به بانک، نسـبت بـه ارائـه اسـناد و مـدارک مربـوط بـه ملک و مدارک مربوط به طرفین معامله اقـدام نماینـد.

در ادامـه بانـک بـا بررسـی اسـناد و مـدارک، نسـبت بـه انجـام تشریفات مربوط به اعتبارسنجی مشتری و تهیه گزارش ارزیابی اقدام نموده، قراردادهای مربوطـه فـیمـابین فروشنده واحد مسکونی، خریدار و بانک منعقد می گردد که بر اساس این قرارداد، خریدار تعهـد مـی نمایـد مطالبـات فروشنده بابت قیمت فروش اقساطی واحد مسکونی را به صورت اقساط به بانک پرداخت نموده، و بانـک نیـز متعاقبـاً وجوه دریافتی را در مواعد مشخصی به حساب فروشنده واریز نمایـد. عـلاوه بـر ایـن بـه منظـور اطمینـان فروشـنده از استیفای اقساط ناشـی از معاملـه ملـک، پرداخـت مطالبـات بـه فروشـنده از ناحیـه بانـک در قـرارداد مربوطـه تضـمین می گردد.به عبارت دیگر علاوه بر عاملیت وصول اقساط موضوع انتقال ملـک، پرداخـت اقسـاط موضـوع قـرارداد از ناحیه بانک تضمین گردیده است. بدیهی است به منظور اطمینان از اسـتیفای اقسـاط پرداخـت شـده توسـط بانـک بـه فروشنده در نتیجه مراجعه به خریدار، ملک مورد نظر نزد بانک در رهن قرار مـی گیـرد.

مزیت بزرگ این طرح را می توان افزایش قدرت خرید خریداران مسکن بدون افـزایش سـقف تسـهیلات مسـکن و بـه طـور کلـی بـدون نیـاز بـه تسهیلات بانکی برشمرد که در نتیجه آن امکان فروش واحدهای مسکونی فراهم خواهد شد؛

همچنین ترغیب فروشندگان به پیشفروش واحدهای در حال احداث و تأمین مالی طرح هـای مسکونی نیمـه تمـام بـدون اسـتفاده از منـابع بـانکی بـا ایــن اطمینـان کـه پـس از تکمیــل و آمـاده شـدن اسـناد و انتقـال واحـدها، امکــان دریافـت بخـش عمده ای از ثمن معامله به شرح این طرح وجود خواهد داشت نیز باعث استقبال از این روش خواهد شد.

تضمین معاملات فروش اقساطی
تضمین معاملات فروش اقساطی

شرایط و ضوابط طرح تضمین معاملات فروش اقساطی

در این طرح قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی واحدها با توافق طرفین (خریدار و فروشنده) تعیین و مشخص می گردد و بانک هیچ دخالتی در این زمینه نخواهد داشت. لیکن مبلغ قابل تضمین (میزان تعهدات قابل پذیرش از سوی بانـک) بـا توجـه بـه ارزش ملـک، اعتبارسـنجی مشـتری و شرایط درآمدی متقاضی، توسط بانک تعیین می گردد. در حال حاضر مبلغ مذکور حداکثر تا %۵۰ارزش کارشناسـی ملک و تا سقف ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان و نیز مشروط بـه عـدم تجـاوز مبلـغ اقسـاط ماهانـه خریـدار از ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است که مبلغ قابل تضمین بانک بـا توجـه بـه ضـوابط فـوق، آن بخـش از بهـای معاملـه است که خریدار نقدینگی لازم برای پرداخـت آن را نداشـته، مقـرر شـده مبلـغ مزبـور بـه صـورت نسـیه تـدریجی بـه فروشنده و با تضمین بانک طی مدت مشخص پرداخت گردد.

در این طرح بانک پرداخت اقساط به فروشنده را در پایان مـاه سررسـید اقسـاط تضمین می نماید

مدت زمان تقسیط بر اساس توافق طرفین (خریدار و فروشنده) و حداکثر به مدت ۵۰ماه مشـروط بـه عـدم تجـاوز آن از سه چهارم عمر مفید ساختمان می باشد.
بانک ضمن بـه رهـن گـرفتن ملـک مـورد معاملـه، پرداخـت اقسـاط خریـداران واحـدهای مسـکونی را در مقـاطع مشخص (پس از انعقاد قرارداد و ترهین پلاک) به صورت ماهیانه تضمین مینماید.

مبالغ اقساط به صورت ماهیانه توسط خریدار به بانک پرداخت می گردد و بانک واریز اقساط سررسید شـده را در پایان ماه (پایان ماه سررسید اقساط) به حساب فروشنده، در ازای ترهین پلاک مورد معامله تضمین مینماید.

سررسید اولین قسط پرداختی از سوی خریداران، یکماه پـس از انعقـاد قـرارداد و تـرهین پـلاک بوده و اقسـاط بعـدی بـا فاصله یک ماه از قسط ماه قبل تعیین می گردد.

بانک نیز پرداخت اقساط به فروشنده را در پایان مـاه سررسـید اقسـاط تضمین نموده به نحوی که فارغ از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط از سوی خریـدار، هـر قسـط را در پایـان مـاه سررسـید همـان قسط به فروشنده پرداخت مینماید

کارمزد عاملیت بانک برای طـرح تضـمین معـاملات و وصـول اقسـاط، %۵مبـالغ اقسـاط مقـرر قابـل پرداخـت بـه فروشنده خواهد بود.

کارمند بانک مسکن (معاون شعبه امیرکبیر آبادان) - علاقه مند به مباحث بانکی، مالی و اقتصادی

17
دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
avatar
8 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
عباسحسنmhgعلیرضا جمشیدیفرشيد Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
عباس
Guest
عباس

با حساب قرض الحسنه ویژه میشه ملک را اقساطی به خریدار فروخت ؟ یعنی فروشنده به خریدار اعلام کند مثلا ۳۰ میلیون تومان را فروشنده در یک حساب قرض الحسنه ویژه واریز می کند بعد خریدار را معرفی کند به بانک جهت دریافت ۳۰ میلیون وام قرض الحسنه بار اقساط ۶۰ ماهه از محل همین حساب با ارائه وثایق و تضمین های لازم به بانک طبق ضوابط بانک ( مثل گواهی کسر از حقوق ) خریدار هم مجدد همین سی میلیون را به فروشنده برگرداند و فروشنده هم به اندازه ۳۰ میلیون از قیمت ملک بخواهد . یعنی عملا بخشی… Read more »

حسن
Guest
حسن

آیا در بانک مسکن امکان باز کردن حساب قرض الحسنه ویژه وجود دارد؟ جهت معرفی افراد برای اخذ وام قرض الحسنه از محل موجودی حساب قرض الحسنه ویژه . منظورم این حساب هست حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تعیین شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و براساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین می‌شود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می‌کند،حداقل مبلغ سپرده… Read more »

mhg
Guest
mhg

خیلی جالبه : با این طرح مضحک ، بانک مسکن دنبال حل مشکل مسکن مردم هست یا دنبال اخاذی از مردم ؟!!! دریافت ۵ درصد کارمزد از طرف مشتری چه توجیهی دارد ؟!! یادم هست جر و بحث شدید بین مسئول اتحادیه بنگاه داران و این آقای انارکی شد :: متاسفانه بانک مسکن عین … دارد عمل می کند ! بانک سند مسکن را وثیقه گرفته . دیگه کارمزد ۵ درصد چیه ؟!! این ۵ درصد ، نرخ موثر سود اقساط را بالا می برد :: نهایتا” کارمزدی که بانک باید بگیرد یک درصد است نه ۵ درصد :: توی… Read more »

علیرضا جمشیدی
Guest
علیرضا جمشیدی

سلام برای وام مسکن ۶۰ میلیونی ، گفتن ضامن میخاد ؟ چرا مگر سند در گرو بانک نیست ممنون

فرشيد
Guest
فرشيد

سلام
جناب ثابتی
ایا این خبر صحت دارد بدون هیچ گونه رسوبی یا بلوکه کردن مبلغ در حساب جاری،وام ساخت مسکن داده میشود

بهار رحمانی
Guest
بهار رحمانی

سلام آقای ثابتی و خسته نباشید .ممنون از صبر و شکیبایی حضرتعالی بنده چند سوال داشتم ۱٫اگر فردی خانه اولی نباشه چه تسهیلاتی میتونه دریافت کنه ؟ ۲٫ اگر همسر بنده از وام مسکن بانک دیگری استفاده کرده باشه بنده میتوانم از وام مسکن خانه اولی استفاده کنم چون وامی تحت این عنوان دریافت نکردم ؟بنده شاغل هستم . ۳٫بنده از دوستان شنیدم که به ازای ۶۰ میلیون وام مسکن بایستی ۱۲۰ میلیون نومان به بانک در طی ۱۲ سال پرداخت کنیم که این سود بالایی خواهد بود آیا واقعیت همین است یا خیر ؟ چون ۱۴۴*۸۲۵۰۰۰=۱۱۸۰۰۰۰۰۰ آیا محاسبه درسته… Read more »

ناصر
Guest
ناصر

سلام لطفا نحوه محاسبه وام مسکن جهت انتقال به غیر را توضیح بفرمایید
بنده خونه ای خریدم که دارای وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ چهار درصد میباشد و حلا برای تسویه نمیدونم چه مبلغی را جهت تسویه به فروشنده باید بپردازم؟

Ali
Guest
Ali

سلام
بنده سال گذشته یعنی فروردین ۹۴ ده میلیون درحساب واریز کردم تا بعد از یک سال ۲۰ میلیون وام بگیرم چون گفتند که سقف وام ۲۰ میلیونه حالا رفتم می خواستم پولم را بردارم گفتند باید حداقل ۳ میلیون توحساب بمونه والا امتیازتون میسوزه بعد گفتند بیا حساب همچنان بمونه بیا ۳۰ میلیون یک حساب دیگه باز کن شش ماه بمونه جمعا ۸۰ میلیون به شما وام می دهیم می خواستم بدونم به من درست گفتند